Zpracování osobních údajů

Košík0

Zpracování osobních údajů

kasmirlife.cz

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba Ing. Matěj Hrachový se sídlem ve Fryštáku, část obce Horní Ves, ulice Komenského 451, IČO: 01813137, DIČ: CZ9308044482 (dále jen: „Správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou

– adresa: Komenského 451, 763 16 Fryšták – Horní Ves

– email: info@kasmirlife.cz

– telefon: +420 605 515 468

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

– Jméno, příjmení

– Adresa pro zasílání objednaného zboží

– Fakturační adresa

– Telefonní číslo

– E-mailová adresa

– Historie nákupů

– Historie navštívených stránek na webu

– Historie aktivit v e-mailových kampaních

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – k tomuto nepotřebujeme Váš souhlas,

– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – k tomuto nepotřebujeme Váš souhlas,

– poskytnutí souhlasu. Váš souhlas se zpracováním pro účely marketingových sdělení (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti žádáme v případě těchto sdělení, pokud nedošlo k předchozí objednávce zboží.

 • Účelem zpracování osobních údajů je

– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

– zasílání obchodních sdělení formou newsletterů.

 • Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, zejm. profilování ve smyslu hodnocení některých osobních aspektů kupujícího za účelem předvídání jeho chování, ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracováním potřebujeme Váš výslovný souhlas. Vaše osobní údaje takto poskytnuté chráníme zvlášť důsledně. V této souvislosti máte práva dle čl. 6 těchto Zásad.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů klientů jsme já, Matěj Hrachový. Vzhledem k zajištění nezbytných služeb Klientovi (např. přeprava zboží, rozesílání emailů, atd.) vstupují do zpracování i další společnosti, které nám tyto služby poskytují. Se všemi zpracovateli máme smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou je deklarována ochrana osobních údajů Klienta.

 • Seznam spolupracujících společností:

Česká pošta – Expedice objednávek

Zásilkovna – Expedice objednávek

Google – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

Seznam.cz – On-line reklama v síti Sklik a Zboží.cz

Heureka – Hodnocení spokojenosti s nákupem

GOPAY s.r.o. – On-line platba kartou

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

 • Zabezpečení osobních údajů

a) Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

 • Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

– Vyřízení objednávky – Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

– Vyřízení reklamace – Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

– Dotaz z kontaktního centra – Nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu

– Cílená nabídka zboží a služeb – Bez zbytečného odkladu od odvolání souhlasu, nejdéle 3 roky

– Marketingové akce – Bez zbytečného odkladu od odvolání souhlasu, nejdéle 3 roky

– V případech zpracování osobních údajů výše výslovně neuvedených budou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od jejich poskytnutí.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky se k nám logujete. Používání cookies pro měření návštěvnosti webové stránky a přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme za svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby. K tomuto Váš souhlas nepotřebujeme. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VAŠE PRÁVA

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.2. těchto podmínek,

– dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, který provozuje Správce, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Pro případy, kdy potřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas, toto bude realizováno možností zaškrtnout/nezaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutí/nezaškrtnutí nemá vliv na uzavření kupní smlouvy či plnění z ní. V případě zaškrtnutí souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů v rozsahu, ve kterém je vyžadován Váš souhlas a s poučením o Vašich právech s tímto souvisejících. I pro případy, kdy nedojde k zaškrtnutí souhlasu se zpracováním údajů, máte práva dle čl. 6 těchto Zásad.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. V případě, že dojde ke změně těchto Zásad Vás budeme odpovídajícím způsobem informovat, zejm. zveřejněním na webových stránkách.
 • Vaše práva, jakož i dotazy můžete uplatnit formou písemné žádosti zaslané na: 

– adresa: Ing. Matěj Hrachový, Komenského 451, 763 16 Fryšták – Horní Ves

– e-mail: info@kasmirlife.cz

Informace Vám musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení. Informace bude poskytnuta bezplatně; pouze v případě, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek za administrativní náklady, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Sledujte nás na Instagramu

kasmirlife.cz

Load More... Follow on Instagram

česká značka Kašmir